دانشکده شیمی

 

گروه آموزشی

رشته

گرایش

ارشد

دکتری

شیمی آلی

شیمی

شیمی آلی

دارد

دارد

شیمی تجزیه

شیمی

شیمی تجزیه

دارد

دارد

شیمی معدنی

شیمی

شیمی معدنی

دارد

دارد

شیمی فیزیک

شیمی

شیمی فیزیک

دارد

دارد

شیمی کاربردی

شیمی

شیمی کاربردی

دارد

دارد

نانوشیمی

نانوشیمی

-

دارد

ندارد

علوم و فنّاوری نانو ـ نانوشیمی

نانومواد معدنی

ندارد

دارد