دبیرخانه شورای آمایش و آموزش عالی دانشگاه رازی کرمانشاه


مسئول دبیرخانه امور اجرایی دانشگاه معین استان
دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی
محور فعالیت های این واحد به شرح ذیل می باشد :
 

۱ - تشکیل جلسات، طرح دستور کار و پیگیری مصوبات بخش آموزش در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان با مسئولین حوزه آموزش دانشگاه رازی، معاونین دانشگاه های استان، معاون توسعه منابع انسانی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه و مدیران دستگاه های اجرایی استان

 

۲ - تشکیل جلسات، طرح دستور کار و پیگیری مصوبات شورای مدیریت آموزش عالی استان  با اهداف اجرای نقشـۀ جامع علمی کشور درخصوص سـیاستها و ضوابط اجرایی حـاکم بر آمـایش آمـوزش عـالی، تمرکز زدایی و شبکه سازی، هم افزایی مؤسـسات آموزش عالی واقع در اسـتان، مشارکت هرچه بیشتر مؤسسات در تصــمیم گیری و تصـمیم سـازیهـای آمـوزش عـالی، متنـاسب سـازی و متـوازن کردن توسـعۀ دانشگاه ها، کاهش بوروکراسـی ناشی از تمرکز تصمیم گیریها و ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیات میـان ساختارهـای آموزش عـالی استان.


دبیرخانه شورای آمایش و آموزش عالی

در حال به روز رسانی ...