مدیریت برنامه ‎ریزی و توسعۀ آموزش دانشگاه رازی کرمانشاه

گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

گروه پایش آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

گروه آموزش های آزاد،مهارتی و مجازی دانشگاه رازی کرمانشاه


دبیرخانه شورای آمایش و آموزش عالی دانشگاه رازی کرمانشاه

آئین نامه ها و کاربرگ های واحد برنامه ریزی آموزشی