اخبار و انتصابات

اخبار مرتبط با آموزش مجازی LMS
اخبار مرتبط با آموزش مجازی LMS

 

مصاحبه دکتری 1399
مصاحبه دکتری 1399
اطلاعیه مصاحبه دکتری 99 کاربرگ شماره 1 (تکمیل توسط داوطلب) کاربرگ شماره 2 (تأیید مقاله) پیوست(معدل دانشجویان سال آخر)
مدارک لازم جهت ارسال دانشنامه از طرف اداره دانش آموختگان
مدارک لازم جهت ارسال دانشنامه از طرف اداره دانش آموختگان
مدارک لازم جهت ارسال دانشنامه از طرف اداره دانش آموختگان دوره روزانه دوره نوبت دوم (شبانه) تکمیل ظرفیت شرایط تحویل مدرک تحصیلی دانش آموختگان مشمول خدمت وظیفه عمومی

اطلاعیه های دانشجویان کارشناسی

اطلاعیه های دانشجویان ارشد

اطلاعیه های دانشجویان دکتری

اطلاعیه های استعدادهای درخشان