دانشکده تربیت بدنی

 

گروه آموزشی

رشته

گرایش

ارشد

دکتری

علوم ورزشی

مدیریّت ورزشی

ندارد

دارد

مدیریّت بازاریابی در ورزش

دارد

ندارد

مدیریّت راهبردی در سازمان‌های ورزشی

دارد

ندارد

مدیریّت رویدادهای ورزشی

دارد

ندارد

فیزیولوژی ورزشی

ندارد

دارد

فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

دارد

ندارد

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

دارد

ندارد

فیزیولوژی ورزشی کاربردی بالینی

دارد

ندارد

تغذیۀ ورزش

دارد

ندارد

رفتار حرکتی

یادگیری و کنترل حرکتی

دارد

ندارد

ــ

ندارد

دارد

آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

دارد

ندارد