پردیس خودگردان

 

دانشکده

رشته

گرایش

ارشد

دکتری

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیّات فارسی

-

دارد

دارد

آموزش زبان انگلیسی

-

دارد

دارد

زبان و ادبیّات انگلیسی

-

دارد

ندارد

زبان و ادبیّات عرب

-

ندارد

دارد

علوم اجتماعی

حسابداری

-

دارد

ندارد

علوم اقتصادی

اقتصاد سنجی

ندارد

دارد

اقتصاد پولی

ندارد

دارد

توسعۀ اقتصادی

ندارد

دارد

اقتصاد منابع

ندارد

دارد

اقتصاد شهری و منطقه‌ای

ندارد

دارد

اقتصاد بخش عمومی

ندارد

دارد

تربیت بدنی

مدیریّت ورزشی

مدیریّت بازاریابی در ورزش

دارد

ندارد

مدیریّت راهبردی در سازمان‌های ورزشی

دارد

ندارد

مدیریّت رویدادهای ورزشی

دارد

ندارد

فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

دارد

ندارد

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

دارد

ندارد

فیزیولوژی ورزشی کاربردی بالینی

دارد

ندارد

تغذیه ورزش

دارد

ندارد

رفتار حرکتی

یادگیری و کنترل حرکتی

دارد

ندارد

آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

دارد

ندارد

شیمی

شیمی

شیمی آلی

دارد

دارد

شیمی تجزیه

دارد

دارد

شیمی معدنی

دارد

دارد

شیمی فیزیک

دارد

دارد

علوم

فیزیک

ذرّات بنیادی و نظریۀ میدان‌ها

دارد

دارد

فیزیک هسته‌ای

دارد

ندارد

فیزیک مادّۀ چگال

دارد

ندارد

ریاضی محض

آنالیز

دارد

ندارد

ریاضی کاربردی

تحقیق در عملیات

ندارد

دارد

بهینه‌سازی

دارد

ندارد

آنالیز عددی

ندارد

دارد

زیست‌شناسی جانوری ـ بیوسیستماتیک

-

ندارد

دارد

زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

-

دارد

دارد

آمار

-

ندارد

دارد

فنّی و مهندسی

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

ندارد

دارد

طرّاحی کاربردی

دارد

ندارد

مهندسی کامپیوتر

معماری سیستم‌های کامپیوتری

دارد

دارد

مهندسی شیمی

پلیمر

دارد

ندارد

مهندسی عمران

سازه

دارد

ندارد

ژئوتکنیک

ندارد

دارد

مدیریّت منابع آب

دارد

ندارد

مهندسی برق

الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی

دارد

ندارد

افزاره‌های میکرو و نانوالکترونیک

دارد

ندارد

مدارهای مجتمع الکترونیک

دارد

ندارد

سیستم‌های قدرت

دارد

ندارد

قدرت

ندارد

دارد

کشاورزی

اگروتکنولوژی

اکولوژی گیاهان زراعی

دارد

ندارد

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دارد

ندارد

ژنتیک و به‌نژادی گیاهی

-

دارد

ندارد

علوم دامی

تغذیۀ دام

دارد

دارد

تغذیۀ طیور

دارد

دارد

فیزیولوژی دام و طیور

دارد

ندارد

توسعۀ روستایی

-

ندارد

دارد